Vedtægter for Bredebro Aktivcenter

§ 1 Navn
Centrets navn er Bredebro Aktivcenter.
Hjemsted er Bredebro Idrætscenter i kommunalt ejede lokaler.
Centrets adresse er den til enhver tid siddende formands hjemadresse.

§ 2 Formål og medlemskreds
Formål:
Det overordnede formål er forebyggelse og sundhedsfremme for brugerne.

Tilbuddene skal have et aktiverende og forebyggende sigte og skal bidrage til at sikre brugernes helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

Der skal være tale om aktivitetsprægede tilbud, hvor formålet er at være med til at sikre trivsel og livskvalitet hos brugerne både gennem motion, fysisk aktivitet og samvær. Der lægges vægt på fortløbende aktiviteter frem for enkelte arrangementer.

Som eksempler kan nævnes beskæftigelse, underholdning, oplysning, undervisning m.v.

Medlemskreds

Målgruppen er kommunens borgere over 60 år, førtidspensionister samt borgere under 60 år, som står udenfor arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde kan pårørende og ægtefæller, som ikke opfylder nævnte kriterier også deltage i aktiviteter m.v.

Tilbuddene skal være åbne for hele den målgruppe, som kommunen har defineret.

§ 3 Ledelse
Centret ledes af et Centerråd.

§ 4 Årsmødet
Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til årsmødet sker ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage før mødets afholdelse.

Alle brugere i Tønder Kommune kan deltage i årsmødet. Alle brugere er stemmeberettigede på årsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Formandens beretning
4.  Regnskab
5.  Budget
6.  Indkomne forslag
7.  Valg af medlemmer til Centerråd
8.  Valg af suppleanter til Centerråd
9.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden årsmødet.

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når mindst 20 brugere ønsker det. Der skal foreligge motiveret dagsorden.

§ 5 Valg af Centerråd
Centerrådet består af 7 medlemmer, som vælges på årsmødet for 2 år af gangen.

I lige år vælges 3 medlemmer, og i ulige år 4 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter og disse er på valg hvert år.

Afstemningen skal foregå skriftligt og afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Hvis et medlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten.

§ 6 Konstituering
Umiddelbart efter årsmødet afholder Centerrådet konstituerende møde, hvor formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges.

Ingen af Centerrådets medlemmer får honorar for deres deltagelse i centerrådets møder.

§ 7 Beslutninger
Centerrådet afholder møde, når formanden eller mindst 4 af Centerrådets medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Centerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed.

Der føres referat over Centerrådets møder.

Centerrådet fastlægger selv deres forretningsorden.

§ 8 Husorden
Der udarbejdes husorden for lokalet, hvor Centerrådet er højeste myndighed.

§ 9 Brugermøder
Centerrådet afholder møde med brugerne af centret, når det findes nødvendigt. Der afholdes dog mindst et årligt møde.

På brugermøderne redegør Centerrådet for økonomi, aktiviteter m.v.

§ 10 Tegningsret og hæftelse
Centret tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere centerrådsmedlem i forening.

Ingen af Centerrådets medlemmer hæfter personligt for de på lokalet eventuelle påhvilende økonomiske forpligtelser.

§ 11 Ændring af vedtægter
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et årsmøde, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det årsmøde de vedtages på.

Forslag om vedtægtsændringer skal være Centerrådet i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære årsmøde skal afholdes.

§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene er ordinært.

Centrets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende årsmøde.

Vedtaget på årsmødet

 

Bredebro 28. februar 2018
Ove Madsen – Ester Gjelstrup – Herdis Nielsen
Gunhild Nielsen – Viggo Sørensen – Birte Jørgensen – Ester Brodersen